Just-In-Time debugging (thông điệp pop-up gây phiền nhiễu) là một tính năng của windows bắt đầu tự động gỡ lỗi Visual Studio khi một phần mềm đưa ra một lỗi nghiêm trọng. Không cần phải có trình gỡ rối Visual Studio để chạy khi một số loại lỗi xảy ra.

Làm thế nào bạn có thể vô hiệu hóa tính năng này cửa sổ? 
Hôm nay tôi đã nhận được giải pháp hoàn hảo: 
để ngăn chặn thông báo này từ popping lên, vào Control Panel> Internet Options> Advanced, sau đó đánh dấu vào hai ô sau: 
– Disable Script Debugging (Internet Explorer) 
– Vô hiệu hoá Script Debugging ) 
Điều này thực sự làm việc;)

Chúng tôi cung cấp cho bạn nguồn tài nguyên tuyệt vời cho tất cả các loại chứng chỉ microsoftbao gồm MCITP và CISSP .

Last modified: December 3, 2019