Light bulb

Làm thế nào để thay đổi tài khoản người dùng bằng lệnh MS DOS

Sử dụng lệnh MS DOS bạn có thể tạo tài khoản người dùng mới, xóa chúng, thay đổi mật khẩu hoặc thêm một người dùng mới vào một nhóm. Bạn thậm chí có thể thêm hoặc xóa một tài khoản quản trị viên sử dụng lệnh MS DOS.

Kensfi sẽ liệt kê ra các lệnh MS DOS được liệt kê dưới đây:

người sử dụng ròng – hiển thị tất cả người dùng tài khoản người sử dụng 
mạng HERE_THE_NAME / add – để thêm một người dùng mới của người dùng mới 
HERE_THE_NAME * – thay đổi / thêm một 
người sử dụng mạng mật khẩu HERE_THE_NAME / xóa – để xóa một tài khoản

net localgroup – hiển thị nhóm địa phương 
người sử dụng mạng cục bộ ròng – hiển thị tất cả người dùng thuộc nhóm 
người sử dụng mạng cục bộ net HERE_THE_NAME / bổ sung thêm một người dùng vào nhóm người sử dụng quyền lực

ms-dos-users-commands_kensfi

Mỗi lần khi lệnh này là ok sau khi bạn nhấn Enter sẽ xuất hiện một dòng mới cho bạn biết: “lệnh đã hoàn thành thành công”

Để thay đổi tài khoản người dùng bằng lệnh MS DOS thật sự không khó. Mong rằng qua bài viết trên Kensfi đã có thể giúp bạn có thể thực hiện nhanh chóng.

You may also like...

Popular Posts