Loại trừ thư mục khỏi htaccess viết lại trên blog WordPress

Một vài tháng trước, Kensfi đã cố gắng không thành công để chia sẻ một số tệp video trên tên miền web của tôi. Tôi tạo ra một thư mục mới, tôi đã sao chép các tập tin avi đó, nhưng khi trỏ trình duyệt đến các tập tin đó nó đã cho tôi rằng 404 lỗi, trang không tìm thấy.

Tôi đã cho tôi một thời gian để hiểu rằng WordPress đặc biệt là viết lại các .htaccess để bạn không còn có thể sử dụng bất kỳ tập tin khác, ngoại trừ các tập tin được chấp nhận bởi WordPress trên tên miền web của bạn. Đây là lý do tại sao rất nhiều người đang cài đặt WordPress blog trên một miền phụ hoặc chỉ trong một thư mục khác chứ không phải trực tiếp vào thư mục gốc.

Khi sử dụng CMS (Hệ thống Quản lý Nội dung) như ModX hoặc WordPress vấn đề bạn gặp phải là bạn không còn có thể cài đặt ứng dụng thứ hai hoặc sử dụng một số loại tệp vì việc ghi đè lại có thể gây ra lỗi 404.

Tôi đã trình bày vào thời điểm đó một giải pháp dễ thực hiện để loại bỏ những tệp tin mong muốn từ .htaccess viết lại trên một blog WordPress :

RewriteEngine Trên  RewriteBase /  RewriteCond% {REQUEST_FILENAME}! -f  RewriteCond% {REQUEST_FILENAME}! -d  RewriteRule. /index.php [L]

Hôm nay tôi đi kèm với một giải pháp để loại bỏ toàn bộ một thư mục khỏi bị viết lại trong WordPress. Điều duy nhất bạn phải làm là thêm dòng sau vào khối mã trước đó:

RewriteCond% {REQUEST_URI}! ^ / (Foldername | tên thư mục /.*)$

Để làm cho nó hoạt động chỉ cần thay thế “foldername” của riêng bạn mà cần phải được loại trừ khỏi việc viết lại. Ở đây toàn bộ khối mã oh bạn phải thực hiện vào các tập tin .htaccess của bạn:

RewriteEngine On  RewriteBase /  RewriteCond% {REQUEST_URI}! ^ / (Tên thư mục | tên thư mục /.*)$  RewriteCond% {REQUEST_FILENAME}! -f  RewriteCond% {REQUEST_FILENAME}! -d  RewriteRule. /index.php [L]

Gợi ý: Tôi đang sử dụng WinSCP để truy cập tài khoản ftp của tôi và sửa đổi tệp .htaccess. Nó là miễn phí và là một công cụ rất tốt. Và, bằng cách so sánh với những người khác, tôi đã cố gắng là người duy nhất hiển thị cho tôi các tập tin .htaccess trên máy chủ. Đã thử trước với Total Commander (công cụ rất tiện dụng, quá) nhưng không thành công.

You may also like...

Popular Posts